Blijf op de hoogte van de voortgang!

 

Home
Verslag bewonersbijeenkomst Zuidwending
3/9/2019, Dorpshuis De Wending, Zuidwending
 
Aanwezigen: provincie Groningen (T. van der Velde, J. Bos), gemeente Veendam (E. Jager), politie Noord-Nederland (S. Redmeyer), Gebroeders Van der Lee (E. Dijkstra), Abbink Verkeerstechniek (H. Abbink), Senza Communicatie (P. Limburg, D. Bakema) en 34 bewoners
 
Afronding werken aan fase 4 & 5 N366
 
 • Vóór 28 september worden de asfalt deklagen aangebracht en daarna de definitieve belijning.
 • Omwille van de afwatering heeft de weg een verkanting. Dit is bij alle wegen zo. Men ervaart het nu sterker, omdat in de huidige tijdelijke situatie het verkeer richting Veendam over de verkeerde weghelft rijdt.
 • Door geluidsreducerend asfalt wordt het geluid ongeveer 3 à 4 dB verlaagd op delen van het traject. Op de delen waar dit volgens de gestelde normen niet nodig is, wordt dit niet gedaan.
 • De afronding van het werk in de fasen 1 t/m 5 wordt niet meer uitgesteld. 28 september is het klaar.
 
Drieborghweg
 • Verlichting wordt in week 38 geplaatst en er wordt op korte termijn geveegd.
 • Gemeente Veendam heeft bij de provincie Groningen financiering aangevraagd voor het doortrekken van het fietspad langs de Drieborghweg tot aan de Zwaaikom en wacht op terugkoppeling. Men hoopt dit begin 2020 te realiseren.
 • Vanaf het Kerkpad Noord is de weg nu één meter smaller dan de rest van het traject. De Drieborghweg is op dit nieuwe gedeelte even breed als in de oorspronkelijk situatie, namelijk 5 meter. Wanneer vrachtwagens elkaar willen passeren  op dit gedeelte, kiezen zij er soms voor om over het fietspad te rijden. Dit levert volgens de bewoners gevaarlijke situaties op. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de berm aan te vullen.
 • Er zijn veel vragen en klachten over de situatie op de Drieborghweg. Het past echter niet binnen het doel van deze avond. Hier wordt mogelijk op een later te plannen bijeenkomst bij stilgestaan.
 
Sluipverkeer Zuidwending
 • Bewoners ervaren sinds het aanleggen van de rotondes (aansluiting N33 / N366 en in de N367) meer verkeer in Zuidwending, voornamelijk in de spits en laat in de avond. Dit wordt meegenomen in bovenstaande actie.
 • Ook wordt er gesproken over vrachtverkeer dat ’s avonds laat hard rijdt. Hiervoor wordt contact opgenomen met o.a. AVEBE, Gebroeders De Boer en met Lubbers. (actie provincie Groningen)
 • De vergadering stelt voor om de komende periode te zien als een testperiode. Dit kan voor bewoners en gemeente vervolgens aanleiding zijn om met elkaar om tafel te gaan om structureel de problematiek in het dorp aan te pakken.
 • De tellussen die het verkeer meten liggen volgens  bewoners niet op de juiste plek. Er wordt de toezegging gedaan dat ook op het westelijke gedeelte (tussen Veendam en het dorpshuis) een tellus komt te liggen. (actie provincie Groningen)
 • Bewoners gaan in kleine groepen in gesprek aan de hand van drie voorstellen om het sluipverkeer tegen te gaan.

 

Optie A: Eénrichtingsverkeer Zuidwendingerweg
 • In deze optie wordt op de Zuidwendingerweg een éénrichtingsverkeer ingesteld van de kruising met Kibbelgaarn tot aan de N367. Vanaf de Ceresweg worden borden geplaatst met de tekst ‘Doorgaand rijverkeer Zuidwending gestremd’ en ‘Zuidwending niet bereikbaar’. Op de kruising Kibbelgaarn – Zuidwendingerweg kan het verkeer alleen nog linksaf richting de N367, rechts afslaan wordt verboden.
 • Samenvatting van de verschillende reacties:
  • Het verkeer zal zijn weg vinden via Ceresweg, Koppelweg en andere wegen in de omgeving.
  • Deze optie alleen in de spits instellen.
  • Het werkt als er gehandhaafd wordt; hier is geen capaciteit voor vanuit de politie. Mogelijkheden voor verkeersregelaars worden uitgezocht. (actie provincie Groningen)

 

Optie B: Zuidwending stremmen
 • In deze optie wordt de Zuidwendingerweg fysiek afgesloten voor vracht)autoverkeer ná Recycling Maatschappij Veendam B.V. (gezien vanaf de N367). Dit kan onder andere met barriers, zandzakken. Fietsverkeer door Zuidwending blijft wel mogelijk.
 • Samenvatting van de verschillende reacties:
  • Het verkeer zal ook hier zijn weg vinden via het buitengebied.
  • Deze optie raakt bewoners en bedrijven Zuidwending. Een bussluis kan hiervoor mogelijk een oplossing zijn.
  • Als er geen handhaving mogelijk is bij optie A en C, dan is dit de beste oplossing om sluipverkeer tegen te gaan.
  • De periode waarin dit geldt, is maar kort (acht weken) en is daarom te overzien.

 

Optie C: Snelheidsvertragers op de Zuidwendingerweg en Zuidwending
 • In deze optie komen er ‘verkeersobstakels’ langs de Zuidwending en Zuidwendingerweg. Denk hierbij aan snelheidsbeperking naar 30 km/uur, drempels, en versmallingen met voorrangsregeling.
 • Samenvatting van de verschillende reacties:
  • Zonder handhaving is dit geen goede oplossing. Verkeersregelaars in de spits of handhaving in een andere vorm.
  • Deze optie heeft ook andere voordelen: minder vrachtverkeer en minder geluidshinder.
  • Let wel op dat verkeer via Koppelweg, Vosseveld en Kibbelgaarn zal rijden. Hier alleen bestemmingsverkeer instellen.
  • Bij plaatsen van obstakels liever geen drempels in verband met geluidsoverlast, de obstakels goed verspreiden over het gehele traject en zorgen dat de obstakels goed uitgelicht zijn.
  • Het traject zoals in dit voorstel beschreven is te kort. Laat de maatregelen gelden vanaf Vosseveld tot rotonde N367. Zo is Zuidwending wel bereikbaar, maar niet aantrekkelijk voor sluipverkeer. 
 
Andere mogelijke oplossingen:
 • Bestemmingsverkeer aanduiden met een sticker en alleen auto’s met sticker toelaten.
 • Het invoeren van snelheidsbeperkende maatregelen niet uitstellen tot de op- en afrit op de N366 daadwerkelijk dicht is, maar zo spoedig mogelijk beginnen.
 • Het creëren van een tijdelijke bypass tussen de N367 en de N366: wordt verder onderzocht. (actie provincie Groningen) 
 • Een aansluiting maken vanaf de parkeerplaats bij afrit Pekela door een invoegstrook te creëren, bijvoorbeeld met een stoplicht. Dit is geen optie, het levert teveel vertraging op voor verkeer uit de richting Veendam op de N366.
 • Het instellen van een trajectcontrole aan beide zijden van Zuidwending: is geen optie. Het instellen van een trajectcontrole is een ministeriele procedure Dat gaat zeker niet lukken  voor 28 september.

 

Uit deze inventarisatie volgt het volgende plan van aanpak:
 • Medio september wordt er een start gemaakt met het aanbrengen van snelheidsvertragende maatregelen over het traject Vosseveld tot aan de aansluiting N367. De snelheid wordt verlaagd van 60 km/u naar 30 km/u en hiervoor wordt handhaving aangevraagd. 
 • Daarnaast wordt gestart met bebording en tekstkarren om de aanstaande wijzigingen te communiceren naar het verkeer.
 • Er komt een extra locatie voor de tellussen. Aan de hand van deze metingen krijgen we een duidelijk beeld van het aantal voertuigen en snelheid.
 • De omgeving krijgt extra aandacht in de surveillanceroute van de (motor)politie. (actie Politie Noord-Nederland, Team Ommelanden Midden)
 • Voor 30 september wordt een actie voorbereid bij de rotonde N367 / N366 in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.
 • In week 42 wordt een evaluatie gepland. Afhankelijk van de metingen en ervaringen kan er gekozen worden voor de optie om éénrichtingsverkeer in te stellen of alsnog het gehele traject te stremmen.
 • Belangstellenden hebben zich aangemeld voor dit evaluatie moment. Zij worden hiervoor uitgenodigd.

N366 Veilig op twitter

N366_Veilig
Mooi artikel in @dvhn_nl over de reeën die de #N366 oversteken. Op dit moment worden er maatregelen onderzocht om o… https://t.co/GmfnNynAK9

23 hours ago Retweeten Antwoorden

N366_Veilig
RT @MeldkamerNN: Wegen kunnen na een periode van droogte glad worden door de regenval. Resten van olie, rubber en stof op het wegdek weg v…

2 days ago Retweeten Antwoorden